Науково-технічні основи створення залізничного рухомого складу типу «Схід-Захід»

Abstract

У монографії розглянуто низку науково- технічних проблем щодо створення рухомого складу для вантажних перевезень залізницями різного стандарту. Запропоновано техніко- технологічні удосконалення процесів, пов’язаних з переходом рухомого складу через стикові пункти колій 1520/1435 мм. Розглянуто шляхи оновлення нормативної бази щодо розробки та допуску до експлуатації транспортних засобів комбінованого транспорту. Представлено мобільну систему для визначення динамічної навантаженості рухомого складу в умовах експлуатації. Запропоновано удосконалений метод моніторингу динамічного навантаження рухомого складу на колійну структуру. Викладено вимоги до рухомого складу для безперевантажувальних перевезень. За наявними технічними вимогами розроблено базову конструкцію візка «дружнього до колії». Обговорено питання формування парку спеціалізованих вагонів, адаптованих до умов експлуатації на залізницях як колії 1520 мм, так і колії 1435 мм.
The monograph considers a number of scientific and technical problems related to the development of rolling stock for freight transportation by railways of various standards. Technical and technological improvements to the processes associated with the transition of rolling stock through the junction points of 1520/1435 mm track gauge are proposed. Ways to update the regulatory framework for the development and approval of combined transport vehicles are considered. A mobile system for determining the dynamic load of rolling stock under operating conditions is presented. An improved method for monitoring the dynamic load of rolling stock on the track structure is proposed. The requirements for rolling stock for non-overloading transportation are outlined. The basic design of a «track-friendly» bogie is developed according to the existing technical requirements. The issues of formation a fleet of specialised wagons adapted to the operating conditions on both 1520 mm and 1435 mm track gauge railways are discussed.

Description

Keywords

Citation

Науково-технічні основи створення залізничного рухомого складу типу «Схід-Захід» : монографія / Р. Ю. Дьомін, Ю. В. Дьомін, Г. Ю. Черняк, А. В. Мостович. – Київ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2024. – 380 с., 73 рис., 9 табл.