Монографії (КЗАТтаПТМ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Науково-технічні основи створення залізничного рухомого складу типу «Схід-Захід»
  (СНУ ім. В. Даля, 2024) Дьомін, Р. Ю.; Дьомін, Ю. В.; Черняк, Г. Ю.; Мостович, А. В.; Domin, R. Yu.; Domin, Yu. V.; Cherniak, G. Yu.; Mostovych, A. V.
  У монографії розглянуто низку науково- технічних проблем щодо створення рухомого складу для вантажних перевезень залізницями різного стандарту. Запропоновано техніко- технологічні удосконалення процесів, пов’язаних з переходом рухомого складу через стикові пункти колій 1520/1435 мм. Розглянуто шляхи оновлення нормативної бази щодо розробки та допуску до експлуатації транспортних засобів комбінованого транспорту. Представлено мобільну систему для визначення динамічної навантаженості рухомого складу в умовах експлуатації. Запропоновано удосконалений метод моніторингу динамічного навантаження рухомого складу на колійну структуру. Викладено вимоги до рухомого складу для безперевантажувальних перевезень. За наявними технічними вимогами розроблено базову конструкцію візка «дружнього до колії». Обговорено питання формування парку спеціалізованих вагонів, адаптованих до умов експлуатації на залізницях як колії 1520 мм, так і колії 1435 мм.
 • Item
  Динаміка та безпека швидкісного руху рейкових транспортних засобів
  (НАІР, 2021) Дьомін, Р.Ю.; Дьомін, Ю.В.; Черняк, Г.Ю.; Ноженко, В.С.
  У монографії розглянуто низку питань щодо оцінювання динамічних показників безпеки руху залізничних транспортних засобів з застосуванням методів обчислювальної механіки. Представлено математичні моделі і результати числових експериментів, що дозволяють досліджувати умови стійкості рухомого складу від сходження з рейок та міцнісні характеристики несівних конструкцій механічних частин. Наведено вимоги до ходових частин та стану колії на лініях швидкісного руху. Обговорено проблеми гарантованої безпеки руху рейкових екіпажів для інтермодальних та інтероперабельних перевезень. The monograph considers a number of issues related to the assessment of dynamic indicators of motion safety of railway vehicles using the methods of computational mechanics. Mathematical models and results of numerical experiments are presented, which allow studying the conditions of stability of rolling stock from derailment and strength characteristics of bearing structures of mechanical parts. Requirements for running gear and track condition on high-speed lines are given. The problems of guaranteed motion safety of rail vehicles for intermodal and interoperable transportations are discussed.
 • Item
  Стійкість рухомого складу від сходження з рейок
  (СНУ ім. В. Даля, 2022) Дьомін, Р. Ю.; Дьомін, Ю. В.; Черняк, Г. Ю.; Сергієнко, О. В.; Domin, R. Yu.; Domin, Yu. V.; Cherniak, G. Yu.; Serhiienko, O. V.
  У монографії розглянуто нагальні питання забезпечення стійкості залізничних транспортних засобів від сходження з рейок на основі осучасненої нормативної бази щодо розрахунків і оцінки динамічних якостей рухомого складу. Представлено методи оперативного розслідування сходження рухомого складу з рейок та визначення причин сходження. Наведено результати комплексних досліджень технічних умов безпечної експлуатації рухомого складу з високими конструкційними швидкостями та відомості щодо авторських розроблень засобів безпеки руху. Висвітлено питання з удосконалення системи допуску рухомого складу до експлуатації та убезпечення руху рейкових транспортних засобів для інтермодальних перевезень. The monograph considers urgent issues of ensuring the stability of railway vehicles from derailment on the basis of an updated regulatory framework for the calculation and evaluation of the dynamic qualities of rolling stock. Methods of operative investigation of rolling stock derailment and determination of the reasons for derailment are presented. The results of complex researches of technical conditions of safe operation of rolling stock with high design speeds and information on author's developments of motion safety means are given. The issues of improving the system of admission of rolling stock to operation and ensuring the movement of rail vehicles for intermodal transport are covered.
 • Item
  Development and evaluation of technical solutions to increase the qualitative level of the locomotive undercarriage
  (СНУ ім. В. Даля, 2021) Gorbunov, M. I.; Kovtanets, M. V.; Serhiienko, O. V.; Kovtanets, T. M.; Горбунов, М. І.; Ковтанець, М. В.; Сергієнко, О. В.; Ковтанець, Т. М.
  The monograph deals with issues of development and evaluation of technical solutions that increase the quality level of the locomotive's running gear. The evaluation of the effectiveness of the constructive options of nodes and devices is carried out with the help of simulation and mathematical modeling methods.
 • Item
  Prediction of tractive and dynamic performance of locomotives by simulation modeling
  (СНУ ім. В. Даля, 2021) Gorbunov, M. I.; Kovtanets, M. V.; Serhiienko, O. V.; Kovtanets, T. M.; Nozhenko, V. S.; Горбунов, М. І.; Ковтанець, М. В.; Сергієнко, О. В.; Ковтанець, Т. М.; Ноженко, В. С.
  The monograph considers the issues of assessing the traction and dynamic qualities of locomotives based on the methods of simulation modeling of the processes of frictional interaction between the wheel and the rail, the characteristics of the suspension elements and the movement of the rail vehicle.
 • Item
  Визначення переддефектного стану металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки
  (СНУ ім. В. Даля, 2016) Марченко, Д. М.; Смирний, М. Ф.; Бойко, Г. О.; Жидков, А. Б.
  В монографії проаналізовано причини виходу з ладу металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки, викладено основні закономірності деградації матеріалу металоконструкцій, розглянуто сучасні магнітометрічні прилади для неруйнівного контролю металоконструкцій та описано прилад нового покоління для визначення переддефектного стану металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки. Монографія може бути корисною широкому колу науковців та фахівців, які працюють з металоконструкціями і діяльність яких пов’язана з визначенням їх переддефектного стану та прийняттям рішення про продовження, або припинення експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.
 • Item
  Теоретичні основи створення системи автоматизованого управління ризиком для об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки
  (2016) Марченко, Д. М.; Жидков, А. Б.
  В монографії викладено основні поняття управління ризиками при експлуатації технічних систем та моделі для побудування автоматизованої системи управління ризиками, на основі реалізації комплексу узгоджених заходів щодо забезпечення прийнятного рівня ризику, а також оцінки стійкості деградаційних процесів в елементах об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки. Монографія може бути корисною широкому колу науковців та фахівців, які працюють з ТС і діяльність яких пов’язана з визначенням їх предруйнівного стану та прийняттям рішення про продовження, або припинення експлуатації об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки.
 • Item
  Theoretical Aspects of Applied Transport Mechanics. Part 1
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Fomin, O. V.; Gorbunov, M. I.; Burlutski, O. V.; Фрмін, О. В.; Горбунов, М. І.; Бурлуцький, О. В.
  The monograph comprehensively defines theoretical designing principles for transport systems and mechanisms, as well as their individual components at the present stage. The results and peculiarities of the work conducted in terms of creation and investigation into carrying structures of transport facilities were previously published in some Ukrainian and international specialized editions, discussed and obtained approval at some international scientific and technical conferences. We wrote this book for scientists and engineers whose fields of the professional expertise are related to design and research of railway rolling stock, it also could be useful for the university teachers, students, post-graduate students of the named sphere.