Монографії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Системи керування з моделлю технологічними об’єктами
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Лорія, М. Г.; Поркуян, О. В.; Целіщев, О. Б.; Купіна, О. А.
  Монографія присвячена підвищенню ефективності роботи об’єктів керування у промислових об’єктах за рахунок розробки розподіленої системи управління виробництвом, яка забезпечує оптимальну роботу систем автоматичного регулювання. Розраховано на наукових працівників, викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів, працівників сфери автоматизації процесів керування.
 • Item
  Динаміка та безпека швидкісного руху рейкових транспортних засобів
  (НАІР, 2021) Дьомін, Р.Ю.; Дьомін, Ю.В.; Черняк, Г.Ю.; Ноженко, В.С.
  У монографії розглянуто низку питань щодо оцінювання динамічних показників безпеки руху залізничних транспортних засобів з застосуванням методів обчислювальної механіки. Представлено математичні моделі і результати числових експериментів, що дозволяють досліджувати умови стійкості рухомого складу від сходження з рейок та міцнісні характеристики несівних конструкцій механічних частин. Наведено вимоги до ходових частин та стану колії на лініях швидкісного руху. Обговорено проблеми гарантованої безпеки руху рейкових екіпажів для інтермодальних та інтероперабельних перевезень. The monograph considers a number of issues related to the assessment of dynamic indicators of motion safety of railway vehicles using the methods of computational mechanics. Mathematical models and results of numerical experiments are presented, which allow studying the conditions of stability of rolling stock from derailment and strength characteristics of bearing structures of mechanical parts. Requirements for running gear and track condition on high-speed lines are given. The problems of guaranteed motion safety of rail vehicles for intermodal and interoperable transportations are discussed.
 • Item
  Мова – націєтворчий код народу
  (ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023) Глуховцева, К. Д.; Глуховцева, І. Я.
  У монографії розглянуто публіцистичні та науково-популярні висловлювання передових культурних діячів, учених, письменників про мову. Аналіз лінгвістичної афористики реалізований в аспекті змісту висловлювань, використаних у них художніх засобів, майстерності, функцій. Автори намагалися систематизувати риси української мови, виділювані в статтях, есе, інтерв’ю, адресованих пересічному читачеві. Монографію адресовано викладачам і здобувачам вищої освіти філологічних факультетів вишів, учителям-словесникам, а також усім, хто цікавиться українською мовою.
 • Item
  Оптимальні настроювання регуляторів промислових систем управління технологічними об’єктами
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Лорія, М. Г.; Поркуян, О. В.; Ананьєв, М. В.; Целіщев, О. Б.
  Монографія присвячена підвищенню ефективності роботи об’єктів керування у промислових об’єктах за рахунок розробки розподіленої системи управління виробництвом, яка забезпечує оптимальну роботу систем автоматичного регулювання за рахунок знаходження оптимальних настроювань ПІД-регулятора за квадратичною оптимізаційною функцію на основі експериментально-теоретичного способу. Розраховано на наукових працівників, викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів, працівників сфери автоматизації процесів керування.
 • Item
  Мовно-літературна освіта : дослідження, методи, практика
  (СНУ ім. В. Даля, 2022) Бондаренко, Г. П.; Галенко, А. М.; Карловас, О. А.; Кравченко, О. Л.; Пустовіт, В. Ю.; Токар, Н. В.
 • Item
  Lexical components of Tetiana Stus’s idiostyle (on material of the short stories for children)
  (Liha-Pres, 2021) Hlukhovtseva, I. Ya.; Глуховцева, І. Я.
 • Item
  Актуальні тенденції розвитку сучасних мов
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Бондаренко, Г. П.; Галенко, А. М.; Глуховцева, І. Я.; Карловас, О. А.; Кошман, І. М.; Кравченко, О. Л.; Куцевська, О. С.; Соломін, Є. О.
  Розглядаються лексико-стилістичні аспекти сучасних текстів різних дискурсів – наукового, публіцистичного, художнього. Колективна монографія призначена для філологів, лінгвістів, студентів вишів і широкого кола читачів, які цікавляться питаннями функціонування мови. В оформленні обкладинки використано картину Марії Примаченко «Синій бик», 1947.
 • Item
  Стійкість рухомого складу від сходження з рейок
  (СНУ ім. В. Даля, 2022) Дьомін, Р. Ю.; Дьомін, Ю. В.; Черняк, Г. Ю.; Сергієнко, О. В.; Domin, R. Yu.; Domin, Yu. V.; Cherniak, G. Yu.; Serhiienko, O. V.
  У монографії розглянуто нагальні питання забезпечення стійкості залізничних транспортних засобів від сходження з рейок на основі осучасненої нормативної бази щодо розрахунків і оцінки динамічних якостей рухомого складу. Представлено методи оперативного розслідування сходження рухомого складу з рейок та визначення причин сходження. Наведено результати комплексних досліджень технічних умов безпечної експлуатації рухомого складу з високими конструкційними швидкостями та відомості щодо авторських розроблень засобів безпеки руху. Висвітлено питання з удосконалення системи допуску рухомого складу до експлуатації та убезпечення руху рейкових транспортних засобів для інтермодальних перевезень. The monograph considers urgent issues of ensuring the stability of railway vehicles from derailment on the basis of an updated regulatory framework for the calculation and evaluation of the dynamic qualities of rolling stock. Methods of operative investigation of rolling stock derailment and determination of the reasons for derailment are presented. The results of complex researches of technical conditions of safe operation of rolling stock with high design speeds and information on author's developments of motion safety means are given. The issues of improving the system of admission of rolling stock to operation and ensuring the movement of rail vehicles for intermodal transport are covered.
 • Item
  Metal cutting in tasks for machine tool designers
  (Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2022) Krol, O.; Кроль, О. С.; Krol, O. S.
  In the monograph, the theoretical and logical bases of solving problems related to the research of the cutting process of structural steels and alloys are considered. The approach to the study of cutting tool geometry based on a logical analysis chain a research of cutting wedge geometrical parameters from the cutting scheme construction through the coordinate planes to the angles of a cutting tool is carried out. Problem solution on determining kinematic angles of cutters when machining curvilinear contour on NC machine is considered. Analysis of various physical phenomena occurring at metal excess layer removal from the workpiece is performed. Study of physical phenomena is based on the concept of the term "Cutting" as a set of simultaneously performed processes of elasticplastic deformation of the cut layer, cutting tool wear and blunting as well as the formation of the machined surface of the part. The peculiarity of the cutting tool wear process taking into account the simultaneous effect of abrasive, adhesive, thermal and oxidative effects in the process of cutting is noted. The analytical apparatus and algorithms of optimum cutting modes search with the use of linear and geometrical programming methods and Lagrange multipliers method are given. A software-methodological complex geometrical programming for solving nonlinear problem with components in positive posinomials form is implemented. A software-methodological complex on based Lagrange multipliers method for determine a qualitative picture of cutting processes when the structure and modes change is implemented.
 • Item
  Development and evaluation of technical solutions to increase the qualitative level of the locomotive undercarriage
  (СНУ ім. В. Даля, 2021) Gorbunov, M. I.; Kovtanets, M. V.; Serhiienko, O. V.; Kovtanets, T. M.; Горбунов, М. І.; Ковтанець, М. В.; Сергієнко, О. В.; Ковтанець, Т. М.
  The monograph deals with issues of development and evaluation of technical solutions that increase the quality level of the locomotive's running gear. The evaluation of the effectiveness of the constructive options of nodes and devices is carried out with the help of simulation and mathematical modeling methods.
 • Item
  Prediction of tractive and dynamic performance of locomotives by simulation modeling
  (СНУ ім. В. Даля, 2021) Gorbunov, M. I.; Kovtanets, M. V.; Serhiienko, O. V.; Kovtanets, T. M.; Nozhenko, V. S.; Горбунов, М. І.; Ковтанець, М. В.; Сергієнко, О. В.; Ковтанець, Т. М.; Ноженко, В. С.
  The monograph considers the issues of assessing the traction and dynamic qualities of locomotives based on the methods of simulation modeling of the processes of frictional interaction between the wheel and the rail, the characteristics of the suspension elements and the movement of the rail vehicle.
 • Item
  Machine Tool Spindle Dynamics For Designers
  (Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2020) Krol, O.; Кроль, О. С.
  The monograph considers the problems of assessing the dynamic quality of projected metal-cutting machines, their shaping spindle units. The procedures for solving problems of dynamics by the method of initial parameters and transfer matrix are presented. The features of the spindle assembly formalization as an elastic system "Spindle-Arbor-Tool", with modeling the spindle joint with the conical connection of the arbor by the matrix of the elastic-friction hinge are considered. The problem of elastic-deformative description of the spindle-arbor link of high-speed machines is presented as a quasi-static problem, taking into account the action of inertial centrifugal forces and gyroscopic moments at a steady state of motion. The software has been developed for assessing the frequency characteristics of metal-cutting machines elastic systems in the mathematical environment MATLAB. A study of the stability of the spindle assembly using tools D-partitions based on the analysis of the number of roots of the characteristic equation. For leading designers and specialists in the field of machine tool system dynamics, researchers, teachers, graduate students and students.
 • Item
  Modelling And Calculation Of Machine Cutting Tools For Designers
  (Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2021) Krol, O.; Кроль, О. С.
  The monograph deals with the design, calculation and modelling of gear cutting tools. Calculation forms are proposed for the creation of tools structures working by the methods of form-generating and form-copying. Three-dimensional and parametric models of worm wheel hob and worm spline cutters, shaper-type cutters and interlocking disk milling cutters in the environment of integrated CAD KOMPAS-3D and APM WinMachine using specialized applications “CAD Mills” have been built. Calculation forms for determining the geometric, kinematic and design parameters of worm wheel hob for the manufacture of spur and helical gears based on the original contour profile of a standardized gear rack are given. An interactive design of a worm wheel hob in the KOMPAS system was carried out. The design stage of determining the characteristics of the flank-shaped tooth profile modification to reduce the noise level and increase the service life of the gear transmission has been effectively implemented. An interactive procedure for designing a worm spline cutter in the KOMPAS environment for finishing spline shafts is proposed. At the stage of replacing the theoretical profile of the cutter tooth edge with an arc of one circle or tangent arcs of two circles, an express procedure for calculating the magnitude of the error is used. Computer design and research of the shaper-type cutter using the application program “Shaper cutter” in the KOMPAS-3D environment was performed. It is shown that for non-standard shaper-type cutters it is possible to use a standard helical copier of a gear shaping machine if the angle of teeth inclination is 150±0.50 or 230±0.50. A comprehensive study of interlocking disk milling cutters using the application program "Disk milling cutter" in the CAD KOMPAS contour was carried out. Parametric models of the disc cutter design are built using the syntax of the CAD APM WinMachine. The parametric models of a single- and double-relief tooth, as well as the involute profile of the tooth lateral surface, have been identified.
 • Item
  Selection Of Machine Tools Optimal Cutting Modes For Designers
  (Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2020) Krol, O.; Кроль, О. С.
  The monograph discusses the problems of finding optimal cutting modes for the operation of turning, drilling and milling on machines of various types. Formulations of optimization problems in single and multi-criteria versions are given. Methods, algorithms and programs for solving problems of choosing optimal cutting conditions are proposed. The application features of the geometric programming methods by zero and first degree of difficulty are considered and the area of their rational use is defined. A toolkit for solving nonlinear technological problems by the method of Lagrange multipliers for cases of two- and three-pass treatments has been developed. Models and algorithms for solving multicriteria problems by methods of criteria convolution, consecutive climb-down and the “ideal point” are created. For leading designers and technologists, specialists in the field of computer-aided design of technological systems, scientists, lecturers, graduate students and students
 • Item
  Механізм регулювання міжбюджетних відносин у фінансовому забезпеченні стійкого розвитку регіонів
  (СНУ ім. В. Даля, 2021) Костирко, Л. А.; Розмислов, О. М.; Чернодубова, Е. В.
  У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади механізму регулювання міжбюджетних відносин у фінансовому забезпеченні стійкого розвитку регіонів в Україні. Висвітлено теоретичні та концептуальні основи механізму регулювання міжбюджетних відносин із позицій забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів. Здійснено моніторинг сучасного стану міжбюджетних відносин в Україні та виявлено проблеми їх регулювання. Доведено значущість комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів як джерела актуальної інформації, необхідної для вибору інструментів регулювання міжбюджетних відносин. Розкрито важелі регулювання фінансового забезпечення розвитку регіонів. Особливу увагу приділено прогнозуванню фінансового стимулювання громад в процесі регулювання міжбюджетних відносин. Розкрито інноваційно-інвестиційну політику відтворення фінансових ресурсів. Наведена методика оцінки ефективності механізму регулювання міжбюджетних відносин та розкрито заходи щодо його вдосконалення. Розкрито підходи до аналізу фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів за напрямками: аналіз впливу результатів діяльності підприємств реального сектору економіки на соціально-економічний розвиток регіонів; рейтинговий аналіз забезпеченості бюджетними коштами соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено пріоритети механізму регулювання міжбюджетних відносин щодо фінансового забезпечення стійкого розвитку регіонів та розкрито підхід до оцінки ступеня узгодженості інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин, методику оцінки ефективності механізму бюджетної забезпеченості і заходи щодо фінансово-економічного розвитку регіону. Для працівників фінансової системи й органів місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Item
  Соціальний капітал : теоретичні засади та стратегії трансформації
  (СНУ ім. В. Даля, 2016) Шаповалова, Т. В.
  У монографії «Соціальний капітал: теоретичні засади та стратегії трансформації» розглядаються теоретико-методологічні основи соціального капіталу, підходи до моделювання стратегій його трансформації в контексті соціально-економічного розвитку. Проаналізовано історичну ґенезу концепції соціального капіталу, сучасні підходи до вивчення та базові складові цього виду капіталу. Визначено стратегічну роль соціального капіталу в економічному та соціальному розвитку, його вплив на сучасні трансформації в Україні. Висвітлено сучасний китайський досвід використання соціального капіталу як важеля соціально-економічного розвитку. Значної уваги приділено обґрунтуванню концептуально-методологічних засад формування стратегій трансформації соціального капіталу, розробленню механізмів збільшення вартості та визначення прогнозної віддачі інвестицій у цей вид капіталу. На цій основі побудовано модель та окреслено стратегічні напрями трансформації соціального капіталу в Україні. Написання монографії інспіроване емпіричними спостереженнями, досвідом автора, набутим під час професійної діяльності в соціальній та економічній сферах, і є результатом досліджень, проведених ним протягом багатьох років. Монографія розрахована на економістів, соціологів, науковців, викладачів, студентів, всіх тих, хто цікавиться тематикою соціального капіталу та буде корисною для широкого кола читачів.
 • Item
  Сучасні технології в науці та освіті
  (СНУ ім. В. Даля, 2021)
  У колективній монографії представлені матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», яка проходила 22-23 квітня 2021 р. в м. Сєвєродонецьк. Представлено результати актуальних досліджень за напрямами: Інновації у будівництві та архітектурі; Комп’ютерні науки, інженерія та кібербезпека; Проблеми розвитку транспорту та логістики, Сучасні проблеми матеріалознавства, фізики, електричної інженерії; Сучасні тенденції вищої освіти в умовах глобалізації; Сучасні проблеми машинобудування, хімічної інженерії, екології та екологічної безпеки. Матеріали колективної монографії можуть бути використані викладачами і науковцями вищих навчальних закладів, науково-технічними працівниками, аспірантами та студентами. Матеріали друкуються мовою оригіналу.
 • Item
  Методы и процедуры 3D-моделирования металлорежущих станков и инструментов
  (СНУ ім. В. Даля, 2015) Кроль, О. С.; Krol, O.
  У монографії розглянуті проблеми побудови та дослідження тривимірних моделей проектованих металорізальних верстатів. Наведено інструментарій створення твердотільних моделей устаткування фрезерно-свердлильно-розточувального типу в середовищі інтегрованої САПР КОМПАС-3D. Розглянуто особливості та ефективні прийоми побудови компонентів верстатних та інструментальних систем з використанням параметризації конструкцій і фотореалістичного уявлення в модулі Artisan Randering. Проведено дослідження шпиндельних вузлів методом кінцевих елементів за допомогою модуля АРМ FEM на базі їх 3D-моделей. Запропоновано нові конструкторські рішення, що відносяться до зубчастих пасових передач шевронного профілю і беззазорних черв'ячних передач у вигляді 3D-моделей Для провідних конструкторів і фахівців в області тривимірного моделювання та дослідження верстатних систем, науковців, викладачів, аспірантів і студентів.
 • Item
  Визначення переддефектного стану металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки
  (СНУ ім. В. Даля, 2016) Марченко, Д. М.; Смирний, М. Ф.; Бойко, Г. О.; Жидков, А. Б.
  В монографії проаналізовано причини виходу з ладу металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки, викладено основні закономірності деградації матеріалу металоконструкцій, розглянуто сучасні магнітометрічні прилади для неруйнівного контролю металоконструкцій та описано прилад нового покоління для визначення переддефектного стану металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки. Монографія може бути корисною широкому колу науковців та фахівців, які працюють з металоконструкціями і діяльність яких пов’язана з визначенням їх переддефектного стану та прийняттям рішення про продовження, або припинення експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.